මයුරා වන්නම

Jun 9, 2011

කතරගම දෙවිඳුන් ගමන් යන්නේ මයුරා පිට හෙවත් මොණරෙක් පිට බව ලංකාවේ දේව ඇදහිල්ල ගැන දැනුම් ඇති ඕන අයෙකුට නොව පන්සල් යන පන්සලේ එක් කොනක ඇති දේවාල වලට ගොස් ඇති ඕනෑ කෙනෙකුට වැටහීමක් ඇති.


පන්සල් වලට දේවාල එකතු වුනු අන්දම වෙනමම කතාකල යුතු මාතෘකාවක් නමුත් අද කතරගම දෙවියන්ගේ වාහනය වූ මයුරාගේ ගමන් විලාසය ඇසුරින් නිර්මානය වූ මයුරා වන්නමේ වීඩියෝවක් ඇතුලත් කොට මයුරා වන්නම මෙහි සඳහන් කරනට සිතුවෙමි.


තානම:

තනෙන තන තන, තනෙන තන තන, තනෙන තන තානා
තිනෙන තින තින, තිනෙන තින තින, තිනෙන තින තීනා


කවිය :

සතර සිව්වර බලැති දිඩතර - සුරිඳුනේ කදි රා
කතරගම පුර සුරිඳු වාහන කරති රණ මොන රා

පතර තෙදගම් බිර සතට සෙත වේල අවිය ද රා
නොහැර ඉසිවර යෙදුව මෙමයුර මර්ණකර මයු රා


බෙර මාත්‍රා:
දොංතක දොංතක දො ජිං - (ගත්තක ජිගත )


කස්තිරම:
තහර්ජිත් ගතකුං තකජිංකුඳ - තහර් ජිත් ගත තරිකිට
කුකුඳන් තා -


සීරු මාරුව :
ජිකු තක ජිජිකුඳ ගජිත දොද් දොංගඩ කඩතක කුකුඳන් කුඳං,
කුඳන්තාකුදං, කුංඳතා - කුංඳ කුඳං තාග් තජිත් තක තරිකිට
කුං දං
ගජ්ජිත් කුංතක තරිකිය කුං දං තා -


අඩව්ව:
තහර්ජිත් ගත කුංතක, ජිංගත, ගජ්ජින්ගත තරිකිට කුංදං
තහර්ජිත් - තහර් ජිත් ගත කුංතක ජිංගත, ගජ්ජින් ගත තරිකිට
කුකුදන් තහර්ජිත් - ගත්තක, ජිගත - තහර්ජිත්, තහර්ජිත්
තහර්ජිත් ගත්තක, ජිගත- තහර්ජිත්, තහර්ජිත්, තහර්ජිත්
ගත්තක ජිගත - තහර්ජිත්, තහර්ජිත්, තහර්ජිත්, ගත්තක
තහර්ජිත්, තහර්ජිත්, තහර්ජිත්, තහර්ජිත්, තහර්ජිත් - / ගත්තක
ජිගත ජෙජ් ජෙං කුංදං තහර්ජිත් -